يكشنبه 04 آبان 1399

پيمان و رسيدگي

گروه رسيدگي و پيمان     (Contract & Assistance)

اين واحد به منظور هماهنگي عوامل نظارت در رسيدگي به صورت وضعيتهاي پيمانکاران، کنترل کيفي صورت جلسات، بررسي آناليزهاي برآوردي،تهيه اسناد ارزيابي کيفي و اسناد مناقصات و تهيه موافقتنامه پيمانکاران  مي باشد.
پس از رسيدگي صورت وضعيتها توسط عوامل نظارت، جهت کنترل و تاييد نهايي به اين واحد ارجاع مي گردد.
بررسي آناليزهاي برآوردي کارشناسان اين بخش با استفاده از نرم افزار تدبير انجام مي شود.


c-1.jpg - 33.47 Kb

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي