يكشنبه 04 آبان 1399

هواشناسي و هيدرولو‌ژي

گروه هواشناسي و هيدرولوژي     ( Weather & Hydrology)

مديريت و بهره برداري از منابع آب در طرح هاي تأمين آب در بخش هاي شرب، صنعت و کشاورزي مستلزم شناخت دقيق پتانسيل ها و ظرفيت ها از يک سو و ميزان تقاضا براي آب از سوي ديگر است . بارندگي به عنوان منشأ و جزء تحول چرخه آب در طبيعت و ميزان تقاضاي آب در دو بخش شرب و کشاورزي و تا حدودي نيز بخش صنعت وابسته به شرايط آب و هوايي است. از اين رو شناخت دقيق بيلان آبي هر منطقه مستلزم مطالعات تخصصي در زمينه هواشناسي و هيدرولوژي خواهد بود. هر چند دانش هواشناسي و هيدرولوژي به دليل وابستگي کليه فعاليتهاي زيستي و اقتصادي بشر از ديرباز مورد توجه بشر بوده ولي به صورت مدرن بيش از يک قرن قدمت ندارد. درنيمه دوم قرن اخير با ظهور و تکامل ابزارهاي اندازه گيري و محاسباتي رشد چشمگيري در دانش هواشناسي و هيدرولوژي ايجاد شده است. ورود نرم افزار هاي مختلف در تحليل آمار هواشناسي و در شبيه سازي هيدرولوژي نظير مدل هاي پيشرفته AOGCM ، MOTP ، LARS – WG ، IHACRES و مدل هاي ساده تري همچون Archydro ، Crop wat ، Spss ، ETcalculator ، Smada باعث افزايش توانايي هاي تخصصي در مطالعات هواشناسي و هيدرولوژي گرديده است.
بخش مطالعات هواشناسي و هيدرولوژي به عنوان يکي از ارکان مطالعات پايه از طريق تجزيه و تحليل هاي تخصصي، اطلاعات لازم براي ساير بخشهاي مطالعاتي را فراهم مي نمايد.

توانمنديها :

  • جمع آوري، ارزيابي و تکميل داده هاي هواشناسي و هيدرولوژي
  • شبيه سازي و تجزيه و تحليل آماري داده ها
  • استخراج پارامترهاي هواشناسي در مناطق مطالعاتي
  • پهنه بندي اقليمي مناطق مطالعاتي
  • تهيه بانک داده ها و نقشه هاي پهنه بندي در محيط GIS
  • انجام مطالعات مرتبط با هيدرولوژي آبهاي سطحي و زيرزميني
  • مطالعات هيدرولوژي در ارتباط با برآورد و پيش بيني مقادير حدي ( سيل و خشکسالي )
  • برآورد پتانسيل آبهاي سطحي و زيرزميني we-1.jpg - 34.67 Kb

 

 

w-2.jpg - 34.14 Kb

 

نمونه تصاوير پروژه ها

تماس با ما:

دفتر مركزي: اصفهان
خيابان بزرگمهر خيابان بي‌سيم  ساختمان افرا

نظرسنجی

نظر شما در مورد سایت ما چیست ؟

نشريه طرح افرا

شماره 37

آرشیو نشريه طرح افرا

معرفی همکار

ناصر محمدي